Edunvalvonta

Paikallinen sopiminen yksityissektorilla

 

Paikallisneuvotteluilla tarkoitetaan neuvotteluja, joita luottamusmies käy työnantajan edustajan kanssa

  • työehtosopimusten ja lakien tulkinnasta
  • muista jäsenten työsuhteita koskevista kysymyksistä, esimerkiksi työehtosopimusten mukaisista työaikajoustoista.

Työehtosopimusten mukaan monista työsuhteen liittyvistä asioista neuvottelevat suoraan työnantaja ja työntekijä. Silloinkin työntekijän kannattaa ensin keskustella asiasta luottamusmiehen kanssa.

Kenen aloitteesta luottamusmies neuvottelee?

Luottamusmies voi oma-aloitteisesti pyytää työnantajalta neuvotteluja, jos hän havaitsee, että työnantaja tulkitsee sopimuksia tai lakeja virheellisesti työpaikalla.

Luottamusmiehellä täytyy olla jäsenen tai jäsenten lupa asian hoitamiseen. Luottamusmies ei voi neuvotella yksittäistä jäsentä koskevasta asiasta vastoin hänen tahtoaan.

Työpaikalla olevat Tehyn sekä TSN:n jäsenjärjestöjen SuPerin ja ERTOn jäsenet voivat pyytää luottamusmiestä neuvottelemaan puolestaan sopimusten tai lakien tulkintaa koskevista erimielisyyksistä. Tätä ennen jäsenen pitää yrittää itse selvittää asiaansa esimiehensä kanssa.

Luottamusmies neuvottelee vain tehyläisten tai TSN:n jäsenjärjestöihin kuuluvien työntekijöiden puolesta.

Myös työnantaja voi tehdä aloitteen neuvottelujen käymisestä.

Neuvotteluosapuolet

Neuvotteluosapuolina ovat luottamusmies ja työnantajan nimeämä edustaja. Asiasta riippuen paikalla voi olla myös useampia henkilöitä molemmin puolin.

Jos sopimus mahdollistaa ja työnantaja vaatii neuvotteluihin mukaan useampia henkilöitä, on luottamusmiehellä oikeus vastaavasti vaatia mukaan esimerkiksi varaluottamusmiehen.

Mistä luottamusmies neuvottelee?

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun välinen työnjako on määritelty Työsuojelun valvontalain 2 luvun 10 §:ssä. Sen mukaan luottamusmies edustaa työntekijöitä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa.

Luottamusmies voi neuvotella myös työsopimusten, työehtosopimusten tai lakien tulkintaan liittyvistä asioista.

Joissakin työehtosopimuksissa on asetettu tiukat muotomääräykset, esimerkiksi sovittaessa työaikajoustoista tai palkankorotuksiin mahdollisesti liittyvästä paikallisen erän jakamisesta.

Tukipilarit neuvotteluissa

Työehtosopimusten ja lakien määräykset, niiden tunteminen sekä jäsenten tuki ovat luottamusmiehen tärkeimmät tukipilarit.

Ennen neuvotteluja on syytä perehtyä tarkoin asiaa koskeviin työehtosopimuksen tai lakien määräyksiin. Samoin on aiheellista keskustella etukäteen jäsenen tai jäsenten kanssa neuvottelutavoitteista. Jäsenten tuki on saavutettavissa parhaiten avoimella tiedonvälityksellä.