Edunvalvonta

Paikallinen sopiminen yksityissektorilla

 

Paikallisneuvotteluilla tarkoitetaan neuvotteluja, joita luottamushenkilö käy työnantajan edustajan kanssa

  • työehtosopimusten ja lakien tulkinnasta
  • muista jäsenten työsuhteita koskevista kysymyksistä, esimerkiksi työehtosopimusten mukaisista työaikajoustoista.

Työehtosopimusten mukaan monista työsuhteen liittyvistä asioista neuvottelevat suoraan työnantaja ja työntekijä. Silloinkin työntekijän kannattaa ensin keskustella asiasta luottamushenkilön kanssa.

Kenen aloitteesta luottamushenkilö neuvottelee?

Luottamushenkilö voi oma-aloitteisesti pyytää työnantajalta neuvotteluja, jos hän havaitsee, että työnantaja tulkitsee sopimuksia tai lakeja virheellisesti työpaikalla.

Luottamushenkilöllä täytyy olla jäsenen tai jäsenten lupa asian hoitamiseen. Luottamushenkilö ei voi neuvotella yksittäistä jäsentä koskevasta asiasta vastoin hänen tahtoaan.

Työpaikalla olevat Tehyn sekä Sote ry:n jäsenjärjestöjen SuPerin ja ERTOn jäsenet voivat pyytää luottamushenkilöä neuvottelemaan puolestaan sopimusten tai lakien tulkintaa koskevista erimielisyyksistä. Tätä ennen jäsenen pitää yrittää itse selvittää asiaansa esimiehensä kanssa.

Luottamushenkilö neuvottelee vain tehyläisten tai Sote ry:n jäsenjärjestöihin kuuluvien työntekijöiden puolesta.

Myös työnantaja voi tehdä aloitteen neuvottelujen käymisestä.

Neuvotteluosapuolet

Neuvotteluosapuolina ovat luottamushenkilö ja työnantajan nimeämä edustaja. Asiasta riippuen paikalla voi olla myös useampia henkilöitä molemmin puolin.

Jos sopimus mahdollistaa ja työnantaja vaatii neuvotteluihin mukaan useampia henkilöitä, on luottamushenkilöllä oikeus vastaavasti vaatia mukaan esimerkiksi varaluottamushenkilön tai pääluottamushenkilön.

Mistä luottamushenkilö neuvottelee?

Luottamushenkilön ja työsuojeluvaltuutetun välinen työnjako on määritelty Työsuojelun valvontalain 2 luvun 10 §:ssä. Sen mukaan luottamushenkilö edustaa työntekijöitä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa.

Luottamushenkilö voi neuvotella myös työsopimusten, työehtosopimusten tai lakien tulkintaan liittyvistä asioista.

Joissakin työehtosopimuksissa on asetettu tiukat muotomääräykset, esimerkiksi sovittaessa työaikajoustoista tai palkankorotuksiin mahdollisesti liittyvästä paikallisen erän jakamisesta.

Tukipilarit neuvotteluissa

Työehtosopimusten ja lakien määräykset, niiden tunteminen sekä jäsenten tuki ovat luottamushenkilön tärkeimmät tukipilarit.

Ennen neuvotteluja on syytä perehtyä tarkoin asiaa koskeviin työehtosopimuksen tai lakien määräyksiin. Samoin on aiheellista keskustella etukäteen jäsenen tai jäsenten kanssa neuvottelutavoitteista. Jäsenten tuki on saavutettavissa parhaiten avoimella tiedonvälityksellä.